Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen kuulutus / Isape Oy:n ympäristölupahakemus, Pikkaralan Ecofuel, Kempele

ma 21. syyskuuta 2020 08.00.00

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

KUULUTUS / Isape Oy:n ympäristölupahakemus, Pikkaralan Ecofuel, Kempele

Hakija ja osoite
Isape Oy
Keinäsentie 14
90450 Kempele

OUKA/86/11.01.00.01/2020 Kuulutus hakemuksesta

Toiminta ja sijainti
Isape Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Pikkaralan Ecofuelin materiaalin- ja jätteenkäsittelyalueen rakentamiselle ja toiminnalle tilalle Lisä-Kuismo 244–401–20–42 osoitteeseen Pikkaralantie 54, Kempele.

Lupaa haetaan rakennus- ja purkujätteen vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn, mullan valmistukseen sekä puuaineksen vastaanottoon ja käsittelyyn. Lisäksi alueen rakentamisvaiheessa kenttien ja tieväylien rakentamisessa hyödynnetään jätteitä. Lupaa haetaan myös läjittää sähkölinjan alle pilaantumattomia ylijäämämaita (maankaatopaikka). Alueen rakentamisvaiheessa maisematyöluvalla rakennetulla kentällä (kenttä 1) vastaanotetaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä tuhkaa (lentotuhka, pohjatuhka, leijupetihiekka), joita käytetään muiden kenttien (kentät 2 ja 3) ja tieväylien rakentamisessa. Rakentamisvaiheen jälkeen ympäristöluvan mukaiset toiminnot siirtyvät kentille 2 ja 3.

Käsiteltävien maa-ainesten ja lajiteltujen rakennus- ja purkujätteiden (betoni, tiili, asfaltti) yhteismäärä on alle 49 000 t/v. Tuhkan ja lajittelemattoman rakennus- ja purkujätteen sekä kantojen yhteismäärä on alle 19 000 t/v. Maankaatopaikkaan sijoitettavan maa-aineksen määrä on enintään 26 400 t.

Jätteiksi luokiteltavien ainesten lisäksi alueelle otetaan vastaan, käsitellään ja varastoidaan maa- ja metsätaloudessa syntynyttä energiantuotantoon toimitettavaa puuainesta (kannot, risut, hakkuutähteet) noin 10 000 t/v. Hakemuksessa on esitetty luvanvaraisten toimintojen lisäksi suunnitelma alueen pohjamaan tasauksesta pilaantumattomilla ylijäämämailla.

Alueelle haetaan samanaikaisesti erikseen lupaa maa-ainesten ottamiselle.
Hakemukseen sisältyy hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti
Kuulutuksen julkaisupäivä on 21.9.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä. Keskeiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 21.9.–28.10.2020 sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset). Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava asianumero OUKA/86/2020, on toimitettava kirjallisena viimeistään 28.10.2020 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Maija Jokiharju, p. 044 703 6769
Ympäristötarkastaja Päivi Kunnari, p. 044 703 6768

Oulussa 17. päivänä syyskuuta 2020

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS