Oulun seudun ympäristötoimi / Elcoflex Oy:n hakemus ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaiselle muuttamiselle, Kempele

ke 24. maaliskuuta 2021 08.00.00

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS
OULUN KAUPUNKI
OUKA/2432/11.01.00.01/2021


Kuulutus hakemuksesta 

Elcoflex Oy:n hakemus ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaiselle muuttamiselle, Kempele


Hakija ja osoite
Elcoflex Oy, Vihikari 10, 90440 Kempele


Toiminta ja sijainti
Elcoflex Oy hakee lupaa pintakäsittelylaitoksen toiminnan olennaiselle muuttamiselle osoitteessa Vihikari 10, 90440 Kempele (kiinteistötunnus 244-401-219-2). Joustavien piirilevyjen valmistuksen prosesseja ovat paino, leikkaus- laminointi, etsaus ja pinnoitus. Lupaa haetaan uuden prosessilinjan (kuparin etsaus) sijoittamiseen laitoksen sisätiloihin. Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta on 1.6.2021. Uuden prosessilinjan käyttöönotto lisää pintakäsittelyn allastilavuutta 5 m3. Laitoksen pintakäsittelyn kokonaisallastilavuus on sen jälkeen 12 m3. Uusi prosessilinja sijoitetaan olemassa olevaan valuma-allastettuun prosessitilaan.
Linjalla syntyvät jätevedet johdetaan laitoksen jätevedenpuhdistusyksikköön ja edelleen jätevesiviemäriin. Laitokselle rakennetaan uudet putkistot kemikaalien ja jäteveden siirtoa varten sekä höyryjen kohdepoistot. Uuden linjan myötä laitoksen etsauksen tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu nykyisestä. Tuotannon raaka-aineet ja käytettävät kemikaalit ovat pääosin samoja kuin nykyisessä tuotannossa. Kemikaalien maksimivarastointimäärä muutoksen jälkeen on 29,5 t. Kemikaalien annostelutoimintoja uusitaan hankkimalla neljä automatiikalla toimivaa annosteluasemaa. Laajentuvassa toiminnassa kapasiteetin ollessa täysin käytössä kuparikloridiliuosjätettä arvioidaan syntyvän 150 t, suotopuristinsakkaa 15 t ja resistijätettä 2 t. Kaikki laitoksella syntyvät jätteet toimitetaan hyödynnettäväksi, vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkoihin tai polttoon. Hakija esittää laitoksen toiminnan seuraamista käyttötarkkailulla, joka käsittää jätevesitarkkailun.


Hakemus sisältää hakemuksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.


Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti
Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.3.2021. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä. Keskeiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 24.3.-30.4.2021 sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset). Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.


Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava asianumero OUKA/2432/2021, on toimitettava kirjallisena viimeistään 30.4.2021 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.


Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Satu Seppälä, p. 044 703 6767


Oulussa 22. päivänä maaliskuuta 2021


OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS

Liitteet:

Elcoflex Oy:n hakemus ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaiselle muuttamiselle (pdf)

Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet,
niiden varastointi, säilytys sekä kulutus ja veden käyttö (pdf)

Tuotteet, tuotantokuvaus Vihikari 10 (pdf)

Toiminnan aloituslupahakemus Vihikari 10 (pdf)

Ympäristölupahakemus (pdf)

Allastilavuudet (pdf)

Pohjapiirustus (pdf)

Kemikaaliluettelo (pdf)

Ympäristölupa 31.5.2017 (pdf)

Lisätiedot, uusi prosessilinja (pdf)