Tiedote koulujen syyslukukauden toimista koronatartuntojen ehkäisemiseksi

ke 5. elokuuta 2020 15.00.00

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan tiedote 5.8.2020

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2020 väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin. Muutoksissa säädetään poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Lait ovat voimassa määräajan 1.8.–31.12.2020.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen ohjeet opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Alla koulujen hallinnon, opiskeluhuollon ja terveydenhuollon yhteistyönä valmistellut Kempeleen kunnan paikalliset linjaukset perusopetuksen järjestelyille syyslukukauden 2020-21 alkuun.

Marja-Leena Meriläinen
sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Aamu- iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään toimintaan osallistuville oppilaille.

Lähtökohta on, että oppilaat ovat aamu-iltapäivätoiminnan aikana tekemisissä saman oppilasryhmän oppilaiden kanssa kuin koulupäivän aikana. Huoltajien käynti koulun sisätiloissa aamuisin ja iltapäivisin pidetään mahdollisimman vähäisenä. Yhteydenpito hoidetaan Wilma-viesteillä tai puhelimitse.

Hygienia ja suojautuminen

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella.
Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei suositella koulussa. Mahdollisesta maskin käytöstä keskustellaan rehtorin kanssa.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset organisoidaan koulukohtaisesti. Järjestelyissä huolehditaan mahdollisten altistusten vähentäminen.

Kouluruokailu

Kouluruokailu järjestetään oman luokan, ryhmän tai solun kanssa. Ruokasalia käytetään porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Käytännön järjestelyt tehdään koulukohtaisesti.

Epidemian kehittymistä seurataan ja mukautetaan aterian järjestäminen kulloisenkin tilanteen mukaiseksi.

Opetusjärjestelyt ja tilat

Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla. Samanaikaisopettajina toimivien opettajien (mm. resurssiopettajat, osa-aikaiset erityisopettajat) opetus järjestetään niin, että he toimivat päivittäin mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa. Toiminta voidaan järjestää esimerkiksi soluissa, joissa kussakin pieni määrä luokkia. Näin oppilaat ja henkilöstö eivät liiku solujen välillä, ja solun ruokailut ja välitunnit noudattavat solukohtaista aikataulua. Vuosiluokilla 7–9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.

Oppilaan tai henkilökunnan sairastuminen

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia ylähengitystieinfektioita. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos oppilas vaikuttaa olevan aamulla sairas tai sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa huolehtien riittävästä etäisyydestä. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen koronavirustestiin. Hän on poissa siihen saakka, kunnes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu positiiviseksi, kunnan tartuntatautivastaavan johdolla käynnistetään mahdollisten lähialtistujien selvittäminen ja karanteeniaikojen määrittäminen.

Jos henkilökuntaan kuuluva sairastuu päivän aikana, tulee hänen lähteä pois koulun tiloista. Hänen tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon p. 010 197017 tai tarvittaessa omaan terveyskeskukseen mahdollista koronavirustestiä varten. Töistä on oltava poissa vähintään siihen saakka, kunnes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu positiiviseksi, kunnan tartuntatautivastaavan johdolla käynnistetään mahdollisten lähialtistujien selvittäminen ja karanteeniaikojen määritys. Mikäli koulua kohtaa laajempi tartuntaryvästymä, käynnistetään kunnan tartuntatautivastuuhenkilöiden ja opetuksen vastuuhenkilöiden yhteistyönä mahdollisten alistuneiden ja karanteenin asetettujen määrittely sekä sovitaan muista jatkotoimenpiteistä.

Mikäli yli 16-vuotias ei pääse samana päivänä koronavirustestiin omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon, hän voi käydä näytteenotossa ajanvarauksella iltaisin tai viikonloppuisin Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Mikäli alle 16-vuotias ei pääse samana päivänä koronavirustestiin omaan terveyskeskukseen, hän voi käydä näytteenotossa OYS lastenklinikalla arki-iltaisin klo 18 saakka ja viikonloppuisin klo 8-18. Käynnistä on kuitenkin ensin sovittava puhelimitse (Oys lastenklinikka puh. 08 315 5260)

Oppilaiden poissaolot

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen kotien kanssa on tärkeää. Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Tarvittaessa tässä yhteydessä pyydetään hoitavan lääkärin arvio.

Koulun tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Luvattomiin poissaoloihin tulee puuttua koulujen normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollolliset toimenpiteet on aina otettava osaksi tilanteita, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja 1.8.2020 voimaan tulleiden perusteiden Luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa linjausten mukaisesti. Opetus järjestetään paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Oppilaan arviointi kohdistuu paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita.

Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut toimivat normaalisti. Kuraattorin ja psykologin palveluita järjestetään sekä lähitapaamisina että etäyhteyksien kautta. Kaikki kouluterveydenhoitajat ovat kouluilla ja terveystarkastuksia toteutetaan. Myös koululääkäripäivät toteutetaan. Kuka vain oppilaasta huolestunut tai oppilas itse voi olla yhteydessä opiskeluhuollon palveluihin. Yhteydenottoa opiskeluhuollon palveluihin toivotaan matalalla kynnyksellä.

Vanhempainillat

Vanhempien tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon perheiden mahdollisuudet käyttää etäyhteyksiä. Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet. Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteyksiä hyödyntäen.

Vieraat

Muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella ja käyntejä koululla vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä ja muita tahoja toimimaan niiden mukaisesti.

Välitunnit

Välitunnit porrastetaan ja tarvittaessa rajataan eri oppilasryhmille omat välituntialueet. Opettajat yhdessä koulunkäyntiohjaajien kanssa huolehtivat siirtymisistä ja valvonnasta koulukohtaisen suunnitelman mukaan.

Välitunneille suunnitellaan ja ohjataan toimintaa lähikontaktien välttämiseksi ryhmien kesken.

Yhteiset tilaisuudet

Kouluissa järjestetään vain oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia. Kunnan koulujen yhteisiä tapahtumia ei järjestetä.