Kempeleläiset ovat tyytyväisiä kuntaansa

ke 30. maaliskuuta 2022 09.52.00

Kempeleessä on mitattu asukastyytyväisyyttä säännöllisesti vuodesta 2002 lähtien. Viimeisin tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2022. Tulokset ovat olleet vuodesta toiseen hyviä ja tämä trendi vahvistui edelleen uusimmassa kyselyssä. Peräti 94 % (90 %, 2020) asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneista kempeleläisistä pitää kunnan kokonaiskuvaa melko myönteisenä tai myönteisenä, ja 91% vastaajista on valmis suosittelemaan kuntaa asuinpaikaksi myös muille. Tässä valossa ei yllättänytkään enää se, että kun kerran Kempeleeseen sijoittuu, kuntaan halutaan myös jäädä. Yli 90 % vastanneista piti poismuuttoa kunnasta epätodennäköisenä.

Kyselyn tulosten perusteella Kempeleen kokonaiskuva nähdään kauttaaltaan erinomaisena. Kunnan palvelujen koetaan pääsääntöisesti toimivan ja kuntaa pidetään turvallisena, kehittyvänä, elinvoimaisena, arvostettuna ja rauhallisena. Kehittämistyössä toivottiin panostettavan jatkossa erityisesti ympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen, teiden ja katujen kunnossapitoon, uusiin yritysten hankkimiseen ja työpaikkojen lisäämiseen, kuntalaisten kuulemiseen ja osallistamiseen, päivähoito-, opetus- ja nuorisopalveluihin sekä liikuntaolosuhteisiin.

Kunnasta saatava palvelu koettiin yleensä ystävälliseksi ja asiantuntevaksi. Palveluihin saatiin kaiken kaikkiaan hyvin yhteys, vaikka näiltä osin kehittämisen varaa on edelleenkin. Työkaluja palautteen antamiseen kunnan palveluista ja toiminnoista toivotaan kehittämistä. Sen sijaan kunnan viestinnän ja markkinoinnin sanomaa pidettiin pääosin oikeana. Alueellisia työnantajia toivottiin nostettavan jatkossa entistäkin enemmän esille. 

Kirjasto- ja terveyspalvelut saivat eniten ruusuja

Asukastyytyväisyyskyselyn perusteella palvelut pelaavat Kempeleessä pääosin hyvin. Kirjasto- ja terveyspalvelujen koettiin toimivan erityisen hyvin. Tyytyväisiä oltiin myös juomaveden laatuun, ulkoilualueisiin, puistoihin, kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin. Kehittämisen varaa oli sen sijaan muun muassa uimarannoissa, toritoiminnoissa ja kulttuuripalveluissa sekä sosiaali-, vammais- ja vanhuspalveluissa. Näidenkin osalta perustaso oli vastaajien arvion mukaan kohtuullisen hyvä.

Kysely toteutettiin verkossa

Kysely toteutettiin kunnan kotisivuilla ja eri somealustoilla, ja siihen vastasi 398 kuntalaista. Vastaajista 75 % oli 26 - 60 -vuotiaita. Arvonta on suoritettu siihen osallistuneiden vastaajien kesken, ja voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

Hyvä kasvaa Kempeleessä!