Kempeleen kuntakeskuksen suunnittelukilpailu on ratkennut

ke 5. lokakuuta 2016 20.00.00

Kuntakeskuksen kehittämisen yhteistyökumppaniksi haettiin suunnittelija- ja rakentajatahoa, joka ideoi alueen tulevaa käyttöä. Tavoitteena on laajentaa keskustatoimintoja Kempeleentien eteläpuoliselle alueelle, josta kunta on jo aiemmin ostanut teollisuushalleja tontteineen. Kuntakeskukseen haluttiin löytää taajamakuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen ja liikenteellisesti toteutuskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja rakentaminen voidaan toteuttaa.

Kilpailu järjestettiin 15.3. - 13.5.2016 ja siihen saatiin kaksi ehdotusta: nimimerkit ”Osista ehjäksi” ja ”Tiimalasi”. Ehdotuksissa on keskenään samankaltaisia piirteitä: ajoneuvo- liikenteen hidastamiseen sekä pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantamiseen tähtäävä shared space –periaate erilaisine sovellutuksineen, sisäpihojen ympärille muodostuvat suurkorttelit ja niiden rakentuminen keskuspuiston ympärille sekä rakenteellinen pysäköinti.

Kilpailuehdotukset oheismateriaaleineen löytyvät Kuntakeskuksen kaavoitus- ja tontinluovutuskilpailu - sivulta.

Kilpailuehdotuksista ”Tiimalasi” nousi arvostelutoimikunnan suorittamassa, kilpailuohjelman mukaan jaotellussa pisteytyksessä niukasti paremmaksi verrattuna toiseen ehdotukseen.

Nimimerkin takaa paljastui työyhteenliittymä Hartela-Forum Oy ja Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, liikennesuunnittelu SITO Oy.

ARVOSTELUTOIMIKUNNAN SUOSITUKSET

Toimikunta on painottanut ratkaisussaan, ettei kumpikaan ehdotuksista käy sellaisenaan kaavoituksen pohjaksi, mutta molemmista on otettavissa ideoita ja toteutusajatuksia laadittavaan kaavarunkoon. Ehdotuskohtaiset arvioinnit ja jatkokehitysohjeet otetaan huomioon kuntakeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kilpailusta on laadittu arvostelupöytäkirja, joka tulee kunnan nettisivuille.

JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN POHJALTA

Seuraava vaihe on kaavarunkovaihtoehtojen laatiminen voittaneen ehdotuksen tehneen suunnittelutoimiston kanssa. Kaavarunko pyritään laatimaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Aluerajauksena on kilpailun tarkastelualue, joka ulottuu Kempeleen uudelta asemalta varsinaisen suunnittelualueen eteläpuoliseen puistoon.

Kurikkahaantien eteläpuolella on nykyisessä asemakaavassa asuntorakentamiseen varattuja tontteja, jotka omistaa Hartela-Forum Oy. Voittaneessa ehdotuksessa kaavatonteille esitettiin virkistyskäyttöä ja nykyisen puuston säilyttämistä tulevan keskusta-asumisen suojavyöhykkeenä, joten korvaavasta rakennusoikeudesta neuvotellaan. Kunta ja rakennusliike toimivat jatkokehittämisessä yhteistyössä, mutta päätöksenteko ja kaavaprosessin eteenpäin vieminen ovat kunnan käsissä.

Koko taajaman liikenneverkkoa selvitetään kaavarungon pohjaksi käynnissä olevassa taajaman osayleiskaavatyössä. Jo toteutunut pääradan alittava Komeetantie, Zatelliitintien jatke sekä lähivuosina toteutettava uusi moottoritieliittymä muuttavat liikennevirtoja taajamassa. Jatkotyössä tutkitaan myös kilpailussa esitettyä Asemantien uutta linjausta suoraan rautatieasemalle. Kempeleentietä lähdetään kehittämään kadun turvallisen ylittämisen mahdollistavan hidaskatuosuuden pohjalta. Shared space- periaatteen mukaista yhteistä tilaa on kaavailtu nykyisen kunnantalon kiertoliittymän ja Ollilantien risteyksen väliselle alueelle.

Kaavamuutosprosessin aikana järjestetään kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua kuntakeskuksen ideointiin. Tästä tiedotetaan myöhemmin kunnan nettisivuilla ja Rantalakeudessa.