Sisältö

Päivähoitomaksut 1.3.2017 alkaen

Lasten päivähoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja päivähoidon palvelun tarpeen mukaan. Toimintakausi varhaiskasvatuksessa on 1.8.-31.7. Elokuussa toimintakauden alkaessa kaikkien perheiden tulotiedot tarkistetaan 1.8. lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta ja asiakasmaksujen muutoksista 1.8.2016 alkaen on ilmoitettu 29.11.2015 annetulla Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (1411/2015). Lasten päivähoidosta perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Päivähoitomaksujen enimmäismäärät ovat seuraavat:

 • Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 €/kk.

 • Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 €/kk (90 % nuorimman lapsen maksusta).

 • Seuraavista perheen lapsista peritään korkeintaan 58 €/kk (20 % nuorimman lapsen maksusta).

 • Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 €. 

Tulotietojen ilmoittaminen

Tulotiedot on toimitettava mahdollisimman pian hoidon alettua, kuitenkin viimeistään aloituskuukautta seuraavan kuukauden alussa. Päivähoitomaksu määräytyy korkeimpaan maksuun, mikäli tulotietoja ei toimiteta tai ne ovat puutteelliset. Tulotiedot tarvitaan molemmilta avio- tai avopuolisoilta. Perheen tulotietoja ei tarvitse toimittaa useana kappaleena, jos lapset ovat hoidossa kunnan eri yksiköissä tai toinen sisar on kunnallisessa päiväkodissa ja toinen yksityisessä päiväkodissa.

Päivähoitomaksun päätöstä varten vanhempien tulee toimittaa Tuloselvitys -lomake allekirjoitettuna varhaiskasvatuksen palvelusihteereille. (Osoitetiedot löytyvät kohdasta Tulotietojen lähetys). 

Palkkatietojen, eläkkeen, päivärahan tms. perusteella tehtävä tuloselvitys vaatii, että liitteenä on oltava tositteet, joihin tulotiedot perustuvat, esim. palkkalaskelma tai päivärahapäätös. Bruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomarahan osuus.

Yrittäjät toimittavat Yrittäjän tuloselvityslomakkeen liitteineen. Mikäli yrittäjä käyttää tilitoimistopalveluja, täyttää ja allekirjoittaa kirjanpitäjä tämän lomakkeen. Lisäksi toimitetaan viimeisin verotuspäätös.
Yrittäjän tuloselvityksestä tulee liitteineen ilmetä yritysmuodoittain seuraavat tiedot:
Avoinyhtiö ja kommandiittiyhtiö: tuloslaskelma ja tase, osuus yhtiön verotettavasta tulosta, palkat ja palkkiot, luontoisedut (asunto-, auto-, puhelin- ja ateriaedut), yrityksen tulos/yksityisotot/yksityisnostot
Osakeyhtiö: palkkatiedot, luontoisedut, osingot, palkkiot, suuret kulukorvaukset
Ammatinharjoittaja (toimii omalla nimellä; toiminimi): tuloslaskelma, tuotot ja kulut, tavaroiden ja palveluiden oma käyttö
Liikkeenharjoittaja (ainakin kaksi työntekijää): tuloslaskelma ja tase, yksityiskäyttö/yksityisnostot, tavaroiden ja palveluiden oma käyttö, asuinhuoneiston vuokrat ja vastikkeet

Opiskelijat toimittavat oppilaitoksen läsnäolotodistuksen lukuvuodelta 2016-2017 opintoihinsa liittyen. Läsnäolotodistus pyydetään lukuvuosittain uudelleen. Mikäli opintojen ohella on palkkatuloa tai saa esim. työttömyysetuutta, tulee niistä toimittaa tositteet.

Suostumus korkeimpaan maksuun on mahdollista tehdä palauttamalla Tuloselvitys-lomake merkiten ruksi kohtaan ”En toimita tuloselvitystä, hoitomaksun saa periä korkeimman maksun mukaan.” Kun lapsella on voimassaoleva hoitosuhde, on suostumus korkeimpaan maksuun mahdollista tehdä Kempeleen kunnan nettisivulla olevan Päivähoidon sähköiset palvelut -asioinnin (Vetuma) kautta. Palvelu löytyy osasta Varhaiskasvatus ja opetus/Varhaiskasvatus. Palvelu vaatii pankkitunnuksilla kirjaantumisen tai mobiilivarmenteen.

Tuloselvityslomakkeet:
Tuloselvityslomake ja Yrittäjän tuloselvityslomake löytyvät Kempeleen kunnan nettisivulta osasta Lomakkeet/Varhaiskasvatus. Lomakkeita saa myös päiväkodeilta ja varhaiskasvatuksen palvelusihteereiltä (kunnanvirasto, osoite on Asemantie 1).

Tulotietojen lähetys:
postitusosoite: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele tai
käyntiosoite: Asemantie 1 (kunnanvirasto)
Tulotiedot voi myös jättää päiväkodille suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen merkintä esim. Tulotiedot päivähoitomaksua varten.

Voit tarkistaa maksusi maksulaskurista.

Perhekoko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Tulot

Tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannuksen korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Lasten kotihoidon tuesta pyydetään kuitenkin toimittamaan päätös vaikka lasten kotihoidon tukea ei huomioida päivähoitomaksuun tuloksi. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. - 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytys maksuttomaan heinäkuuhun on, että kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko,
henkilöä

Vähimmäisbruttotuloraja €/kk Maksuprosentti Korkeimman maksun
bruttotuloraja €/kk
2 1915 11,5 4437
3 1915 9,4 5000
4 2053 7,9 5724
5 2191 7,9 5863
6 2328 7,9 5999

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäistuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Jos lapsi on osapäivähoidossa tai jos lapsen hoitoaika on muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhempi, peritään hoitoaikaan suhteutettu pienempi maksu seuraavin perustein:

 • Lapsella vapaapäiviä: kuukausimaksu jaetaan 20:lla ja kerrotaan lapsen keskimääräisillä toimintapäivillä. Sopimuksen voi tehdä 12 tai 13 pv:lle/kk. Hoitopäiväsopimus löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista.
 • Osapäivähoito, enintään 4 tuntia/päivä tai 20 tuntia/viikko: kuukausimaksu 60 % kokopäivämaksusta, korkeimmillaan 174 €.
  Lapsen hoitoaika on säännönmukaisesti alle 40 tuntia/2 viikkoa: kuukausimaksu 60 % kokopäivämaksusta. (käytetään ainoastaan vanhempien epäsäännöllisistä työajoista johtuen.)
 • Esiopetus ja täydentävä päivähoito: Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi täydentävää päivähoitoa, maksuna peritään 60 % kokopäivähoidon hinnasta. 
 • Esiopetus ja koulujen loma-ajat: Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee päivähoitoa koulujen syys-, joulu- tai talvilomien aikana, peritään maksuna kokopäivähoidon mukainen maksu em. loma-ajoilta.
 • Tilapäisestä päivähoidosta peritään kokopäivähoidossa 15 €/päivä/lapsi ja osapäivähoidossa 9 €/päivä/lapsi. Tilapäistä päivähoitoa voidaan tarjota rajoitetusti vapaissa päivähoitopaikoissa enintään 5 päivää/kalenterikuukausi/lapsi.


Poissaolot

 • Kun lapsi on sairautensa johdosta pois päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Kun lapsi on sairauden johdosta pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.
 • Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Vanhempien lomat eivät vaikuta kuukausimaksuun.
 • Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta (vuosiloman, sairauden ym. syyn vuoksi), päivähoitomaksusta vähennetään nämä päivät jos vanhemmat itse järjestävät lapsensa hoidon tuona aikana.

Kesäkuun alusta koulujen alkamisajankohtaan saakka päivähoitomaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaoloiksi keväällä ilmoitettuun tiettyyn ajankohtaan mennessä. (Astuu voimaan 20.4.2009 Kunn. hall. §183)

Päivähoidon alkaminen ja päättyminen

Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoidon todellisen alkamis- ja päättymispäivämäärän mukaan ja maksussa huomioidaan toteutuneet läsnäolopäivät.

Kun hoidon tarve loppuu ennen hoitosopimuksen päättymistä, on hoitopaikka sanottava kirjallisesti irti. Mikäli näin ei toimita, maksua joudutaan perimään hoitosopimuksen mukaisesti. Hoitopaikan voi sanoa irti kirjautumalla tunnistautumista vaativaan palveluun tai lomakkeella, joka löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista.

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaan päivähoidosta määrättyä maksua voidaan alentaa tai jättää perimättä perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen.

Muutosta tulotietojen perusteella tehtyyn maksupäätökseen tai erääntyneen /erääntyneiden laskun/laskujen maksuaikataulusta sopimiseen voi hakea ottamalla yhteyttä päivähoidon sihteereihin tai suoraan alueen sosiaalityöntekijään.Lisätietoja päivähoitomaksuista ja niiden määräytymisestä:
kunnan länsipuolen kunnallinen ja yksityinen päivähoito Hanne Väisänen puh. 044 4972 312
kunnan itäpuolen kunnallinen ja yksityinen päivähoito Heli Jokela puh. 044 4972 311.