Tukipalvelut

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
Tukipalvelut on tarkoitettu pääasiassa vanhuksille. Kotihoidon tukipalveluita ovat ateriapalvelut, vaatehuolto, kylvetyspalvelu, kuljetuspalvelut, turvapuhelinpalvelut ja päivä- ja virkistystoiminta.
Tukipalveluista peritään kunnanhallituksen vahvistamat asiakasmaksut.

Asiakasmaksut

ATERIAPALVELUT
Ateriapalvelu on suunnattu ikäihmisille, jotka eivät alentuneen toimintakyvyn vuoksi pysty itse huolehtimaan päivittäisestä ruuan valmistuksesta. Aterian voi saada kotiin kuljetettuna tai asiakas voi käydä ruokailemassa vanhusten- ja vammaisten palvelukeskuksessa (Hovintie 12).

VAATEHUOLTO
Kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus saada pyykkipalvelua hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

KYLVETYSPALVELU
Palvelukeskuksessa on mahdollisuus kylvetyspalveluun.

Lisätietoja ateria-, vaatehuolto- ja kylvetyspalveluista
kotihoidon palveluohjaaja p.040-1584017

 

KULJETUSPALVELUT
Sosiaalihuoltolain mukaisia vanhusten kuljetuspalveluita myönnetään pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille kempeleläisille, jotka eivät pysty käyttämään asiointiin joukkoliikennettä sairaudesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvien liikkumisvaikeuksien vuoksi. Kuljetuspalveluilla pyritään edistämään asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Terveyspalveluiden käyttöön liittyvistä matkakustannusten korvauksista vastaa Kela.
Kuljetuspalvelua myönnetään palvelun tarpeessa oleville henkilöille pääsääntöisesti 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa enintään vuodeksi kerrallaan siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Keskustan alueella asuville myönnetään 2-4 yhdensuuntaista matkaa ja haja-asutusalueelle 4-8 matkaa. Matkojen myöntämiseen vaikuttaa toimintakyvyn, tarpeen ja asuinalueen lisäksi hakijan tulot. Kuljetuspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että yksin asuvan hakijan bruttotulot jäävät alle 1200 €/kk ja pariskunnan tulot jäävät alle 1900 €/kk. Päätöstä tehtäessä huomioidaan lääkärinlausunto. Kuljetuspalvelusta perittävä omavastuuosuutena alimman linja-autotaksan mukainen maksu/yhdensuuntainen matka. Kuljetuspalvelu rajoittuu oman kunnan alueelle. 

Kuljetuspalveluhakemus
 
TURVAPUHELINPALVELUT
Turvapuhelin voidaan myöntää asiakkaalle, joka toimintakyvyn heikentymisen tai sairauden vuoksi kokee turvattomuutta. Turvapuhelin mahdollistaa avunsaannin kotiin ympärivuorokauden. Hälytyskäynneistä peritään maksu tilapäisen kotipalvelun mukaan, mikäli palvelun saaja ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Käyntimaksu ei koske hälytyksiä, jotka hoitaa sairaankuljetus.

Lisätietoja kuljetus- ja turvapuhelinpalveluista
palveluohjaaja p. 040-1584020

 

PÄIVÄ- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Muistisairaille ja omaishoidettaville järjestetään päivätoimintaa Palvelukeskuksessa os. Hovintie 12 sekä Honkatuvalla os. Honkasentie 11.
Toiminnan tarkoituksena on tukea muistisairaiden ja omaishoidettavien toimintakykyä sekä tuoda vaihtelua arkielämään. Toiminnan avulla mahdollistamme omaishoitajille vapaa-aikaa itsensä sekä asioiden hoitamista varten.

Säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille järjestetään päivätoimintaa Honkatuvalla os. Honkasentie 11.
Toiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua sekä tuoda vaihtelua arkielämään.

Lisätietoja päivä- ja virkistystoiminnasta
kodinhoitaja p. 040-1584022

 

Arvonlisäverottomia kotipalveluita tarjoaa:
Kempeleen Kotisiivous Oy, p. 08-23779716
PP-Siivous, p. 040-5080253
JelpMix, p. 010-5671800
Arjan Kotiapu, p. 050-4127166
Kotipalvelu Puhdas Tupa Ky, p. 044-7777457
Hoivea Oy, p. 040-8257700