ELINKEINOJEN KEHITTÄMISSTRATEGIA

Hyväksytty
Khall 07.12.1994
Kvalt 15.12.1994

PERUSPERIAATTEET KEHITTÄMISELLE

Kempele - vetovoimainen eteläkeskus Oulun seudulla. Tämän vision vuodelle 2010 on Kempeleen kunnanvaltuusto hyväksynyt. Elinkeinoelämän kehittämisessä hyväksytty visio merkitsee sitä, että elinkeinoja kehitetään yhteistyössä kaupunkiseudun kuntien kanssa, edistetään yritystoiminnan kansainvälisiä yhteyksiä, panostetaan kehittyneen teknologian yritystoimintaan, luodaan edellytyksiä yritystoiminnalle ja pidetään mielessä myöskin se, että tuleva kuntalaki asettaa rajoituksia yritystoiminnan tukemiselle.

Uusi aluepoliittinen päätöksenteko edellyttää sitä, että kuntien on organisoiduttava seutukuntatasolla yhteistyön tiivistämiseksi. Näillä näkymin seutukunnallinen taso tulee olemaan EU:ssa alin taso, jolla virallinen suunnittelu toteutetaan. Seutukunnalliset suunnitelmat yhdistetään maakunnallisissa liitoissa alueellisiksi suunnitelmiksi, joista parhaat voivat ministeriön lausunnon perusteella päästä osallisiksi EU:n tukirahoista. Kunkin kunnan omat kehittämisstrategiat kanavoituvat täten osaksi kansainvälistä kehittämistyötä.

Elinkeinoelämän kehittämisessä on otettu käyttöön uusi toimintastrategia. Tämä merkitsee käytännössä lisääntyvää yhteistyötä seutukuntatasolla, mutta strategia korostaa kuitenkin edelleen kunnan itsemääräämisoikeutta elinkeinoasioiden hoidossa. Kunnallinen elinkeinopolitiikka on edellytysten luomista yritystoiminnalle. Kuntien elinkeinopolitiikan tehtävä seutukuntatasolla on yhteistyössä toimien tehdä aloitteita, koordinoida ja panostaa elinkeinoelämän toimintaympäristöä kehittäviin palveluksiin ja hankkeisiin. Kempeleen kunnan ja Oulun kaupunkiseudun yhteistyö elinkeinoasioissa on myös valmistelutyötä aluekehitysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan liitolle.

Elinkeinojen kehittäminen luo perustan kunnan vision toteuttamiselle. Kunnanvaltuuston hyväksymät strategiat sisältävät panostamisen neuvontaan ja ohjaukseen, jotta tavoitteet saavutettaisiin.

Valitut KEINOT edellytysten luomisessa elinkeinoelämälle ovat seuraavat:

MAAPOLITIIKKA - HALLITUN KASVUN OHJAUSVÄLINE

Kunnalla on jatkuvasti tarjolla kaavoitettuja alueita monenlaiseen palvelu- ja tuotantokäyttöön, kuten erityyppiseen liiketoimintaan, tuotantotoimintaan korkeatasoiselle ympäristöhäiriöitä tuottamattomalle teollisuudelle sekä myös tavanomaiselle pk-teollisuudelle. Lisäksi asuntorakentamiseen on tarjolla tontteja sekä kunnan keskustassa palvelujen välittömässä läheisyydessä että tasapainoisesti taajaman eri puolilla sijaitsevilla asuntoalueilla.

Tuotanto- ja palvelualueet profiloidaan seuraavasti:

Vihiluoto
varataan kansainvälisentason teknologian yrityksille

Kempeleentien-Ketolanperäntien varsi keskustassa
varataan kuntatason palvelu- ja liikeyrityksille

Liikekeskus Zeppelinin ympäristö
varataan seudulliselle liike- ja palvelutoiminnalle

Valtatie 4:n varsi
varataan laajaa aluetta vaativalle vähittäiskaupalle, suurille palveluyksiköille, erikoistavaraliikkeille jne

Riihivainion-Kuokkamaan alue sijoitetaan ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta

Hakamaan-Paiturin alue
varataan pk-teollisuudelle ja palveluyrityksille

Ollakan alue
varataan yrityksille, joiden sijainti keskeisillä alueilla ei ole tarkoituksenmukaista

TOIMITILOJEN RAKENTAMINEN - KUNNAN ASIANTUNTEMUS YRITYSTEN AVUKSI

Kunta rakentaa ilman rakennuttamispalkkiota n. 15 työntekijää työllistävälle, korkeaan osaamiseen painottuneelle yritykselle toimitilat, mikäli yritys lunastaa rakennuksen rakennusaikana. Merkittävästi työllistävien yrityksien osalta toimitilojen rakentaminen ratkaistaan erikseen tapauskohtaisesti.

MARKKINOINTI - TAVOITTEENA VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN

Kuntaa markkinoidaan Pohjois-Suomen kehittyneimmällä alueella sijaitsevana vetovoimaisena keskuksena, jossa on aktiivista elinkeinotoimintaa sekä korkeatasoisia palveluja, siten että se on yhdensuuntaista seutukunnan markkinoinnin kanssa.

KOULUTUS - TIE YRITTÄJYYTEEN

Peruskoulussa, lukiossa ja keskiasteen oppilaitoksissa kasvatetaan yrittäjyyteen.

KUNTIEN YHTEISTYÖ - AVAIN OULUSEUDUN KEHITTÄMISEEN

Kunta toimii elinkeinopoliittisessa yhteistyössä Oulun seudun kuntien kanssa.

A. OULUN SEUDUN OSAAMISKESKUSOHJELMA

Toiminta perustuu kansainvälisesti korkealaatuiseen tietoon ja osaamiseen, joiden avulla luodaan uutta yritystoimintaa, erityisesti huipputeknologian alueella. Kunta on aktiivisesti mukana osaamiskeskuksen toimintaan liittyvissä hankkeissa.

B. SEUDULLINEN ELINKEINOYHTEISTYÖ

Toiminta perustuu muiden kuin hi-tech yritysten toimintaympäristön ja osaamisen kehittämiseen. Näiltä aloilta haetaan Oulun Seudun kilpailuetuja, jotka voivat synergoida seudun huippuosaamiseen ja sijaintiin.

C. RISKIRAHOITUS

Teknoventure Oy on Oululainen kasvukykyisten teknologiayritysten määräaikaiseen riskisijoittamiseen erikoistunut rahastoyhtiö, jonka toiminnan painopiste on Oulun talousalueella. Etusijalla ovat kansainvälisille markkinoille pyrkivät yritykset. Kunta panostaa Teknoventure Oy:n osakepääoman kartuttamiseen vuosittain talousarvioon varattavalla määrärahalla.